Мисија визија

Визија

Да поттикнеме економско јакнење на жените

 

Мисија

Да ја намалиме сиромаштијата на жените и зголемиме инклузијата и родовата еднаквост преку јакнење на капацитети, поттикнување женско претприемништво и негување на традиционалните вредности.